Sant Adrià en Comú – Comptes clars 2016

Uns dels nostres compromisos i també demanda a les institucions, ha sigut la transparència, per això aquí anirem publicant de forma regular els comptes de Sant Adrià en Comú, amb tots els ingressos, despeses i saldo actual.

Balanç a 31 de desembre de 2016<

1. ACTIU CORRENT
a. Immobilitzat material332,68 €
2. ACTIU CORRENT
b. Efectiu i altres actius liquids equivalents2.598,23 €
TOTAL ACTIU2.930, 91 €

1. PATRIMONI NET
a. Resultat d'exercicis anteriors2.210,00 €
b. Resultat de l'exercici720,91 €
TOTAL PASSIU2.930,91 €

Compte de pèrdues i guanys 2016

1. INGRESSOS
a. Donacions i aportacions8.540,00 €
TOTAL INGRESSOS8.540,00 €

1. DESPESES
a. Compres d'activitat613,61 €
b. Altres despeses d'explotació
c. Arrendaments i cànons37,48 €
d. Serveis bancaris18,00 €
e. Amortitzacions7.150,00 €
TOTAL DESPESES7.819,09 €

1. TOTAL RESULTATS
a. Total ingressos8.540,00 €
b. Total despeses7.819,09 €
TOTAL RESULTATS720,91 €

Memòria de l’exercici 2016

Sant Adrià en Comú és un partit polític d’àmbit municipal, registrat pel Ministerio del Interior el 2 d’octubre de 2015 i que va comparèixer a les eleccions municipals del 24 de maig de 2015 com agrupació electoral, sota el paraigua legal de Candidatures d’Unitat Popular – Poble Actiu.

Degut als resultats electorals en que vam aconseguir 1.631 vots i una representació de tres regidors, considerem que es tenia que constituir legalment una alternativa municipalista a Sant Adrià de Besòs. Es van redactar els estatuts, es va constituir l’estructura orgànica i de direcció i vam obtenir l’autorització de l’Administració per poder operar com a partit polític.

La nostra filosofia està alineada al nostre àmbit social i municipal. Som un partit molt modest en una ciutat que pateix problemes socials, econòmics, estructurals. Per tot allò, la nostra activitat política està basada en l’austeritat i l’autogestió.

Al nostre codi ètic no ens permet sol·licitar crèdit a entitats bancàries, endeutar-nos amb persones no conegudes o no afins a la nostra filosofia política i en qualsevol cas, ens tenim d’autogestionar.

Els ingressos de 2016, provinent fonamentalment de devolucions de fons depositats a la CUP – Poble Actiu, per fer front a les despeses de la campanya electoral de 2014, que ens van ser abonats una vegada que ens vam constituir legalment com a organització política, això és a partir de principis del 2016 i durant tot l’exercici.

En el capítol de despeses, hem de considerar que per Sant Adrià en Comú, era una obligació moral i prioritària el retorn de les aportacions que persones afins a la nostra organització havien realitzat per poder presentar-nos a la campanya electoral i fer front a les despeses de l’activitat. Si bé es tractava de quantitats modestes, no era menor l’esforç i la confiança que aquestes persones havien depositat a l’agrupació electoral.

Estudiants, jubilats, professionals, empleats públics i privats van realitzar les seves modestes aportacions i l’Assemblea va considerar que a la major brevetat haurien de tornar aquestes aportacions. Aquest esforç es va realitzar als primers mesos de l’exercici i a partir de llavors, ens vam plantejar un següent objectiu que era l’establiment de quotes als afiliats i afiliades per fer front a les despeses que tota organització política te, però que a dia d’avui encara continuem sense operar.

Sant Adrià en Comú, dada la seva filosofia d’austeritat, manca de local de reunions, ni posseeix equips informàtics i els seus membres col·laboren a títol voluntari. Utilitzem espais públics de propietat municipal per les nostres assemblees, ens reunim als nostres domicilis per a l’activitat en comissions de treball, utilitzem els nostres equipaments informàtics d’us domèstic i no es cobra quantitat alguna per a l’activitat que es desenvolupa. Sols així es pot entendre un partit polític que no te afiliació econòmica.

Es per tot allò, que les nostres comptes, modestes en la seva composició reflecteixen amb exactitud la dimensió exacta del projecte polític que representem i que presentem per a la seva aprovació.

Sant Adrià de Besòs, 24 de juny de 2017