Sant Adrià en Comú – Comptes clars 2022

Uns dels nostres compromisos i també demanda a les institucions, és la transparència, per això publiquem de forma regular els comptes de Sant Adrià en Comú, amb tots els ingressos, despeses i saldo actual.

Aquestes comptes han estat presentades al Tribunal de Cuentas, el 31 de maig de 2021, prèvia aprovació de l’assemblea general de Sant Adrià en Comú.

Balanç a 31 de desembre de 2022

ACTIU

NOTA MEMÒRIA

2022

A) Actiu no corrent

0,00

I. Immovilitzat intangible
II. Immovilitzat material
III. Inversions immobiliaries
IV. Inversions financeres a llarg plaç
B) Actiu corrent

4.051,17

I. Existències i bestretes
II. Crèdits d'afiliació
III. Deutors i altres comptes a cobrar

1

IV. Inversions financeres a curt termini
V. Periodificacions a curt termini
VI. Tresoreria

2

4.051,17

TOTAL ACTIU (A+B)

4.051,17

PATRIMONI NET I PASIU

NOTA MEMÒRIA

2022

A)Patrimoni net

7.167,92

A-1) Patrimoni generat

7.167,92

I. Excedents d'exercicis anteriors

4.051,17

II. Excedent de l'exercici

2

3.116,75

A-2) Variacions patrimonials pendents d'imputació a resultats
B) Passiu no corrent

0,00

I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
B) Passiu corrent

0,00

I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini
IV. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET i PASSIU (A+B+C)

7.167,92

Compte de resultats a 31 de desembre de 2022

COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDADA

NOTA MEMÒRIA

2022

1. Ingressos d'origen públic
2. Ingresos de origen privado

7.055,20

a) Ingressos d'afiliats i càrrecs públics

3

1.186,00

b) Donacions i llegats
c) Excés de provisions
d) Altres ingressos de l'activitat ordinària

5.866,20

A) TOTAL INGRESSOS DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2)

7.055,20

3. Despeses de personal
4. Altres despeses de l'activitat ordinària

4

-3.938,45

5. Amortització de l'immobilitzat

B) TOTAL DESPESES DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (3+4+5)

-3.938,45

I RESULTAT DE L'ACTIVITAT ORDINÀRIA (A+B)

3.116,75

6. Deteriorament i resultat per alienacions d'l'immobilitzat
7. Restitució o compensació de béns confiscats (Llei 43/1998)
8. Resultat excepcional

II RESULTAT PER OPERACIONS EXCEPCIONALS (6+7+8)

0,00

III RESULTAT ACTIVITAT NO ELECTORAL (I+II)

3.116,75

9. Ingressos electorals d'origen públic
10. Ingressos electorals d'origen privat
11. Despeses de les operacions de l'activitat electoral

IV RESULTAT DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (9+10+11)

12. Ingressos financers
13. Despeses financeres
14. Deteriorament i resultats per alienacions d'inversions financeres

V RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (12+13+14)

0

VI RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (III+IV+V)

3.116,75

15. Impost sobre beneficis

VII
RESULTAT DE L'EXERCICI (VI+15)

6

3.116,75