Tractaments fitosanitari Parc de Besòs

El passat dimarts 25 de juny, vam presentar una instància a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per demanar informació sobre el tractament fitosanitari que teòricament es va dur a terme al Parc de Besòs.

La instància exposava que ens havien assabentat per les xarxes socials que possiblement el dimarts 25, al Parc de Besòs es portaria a terme un tractament fitosanitari contra la galeruca dels oms, amb Deltametrin 1,5%, un plaguicida que segons la guia “Directo a tus hormonas – Guia de alimentos disruptores” d’Ecologistas en Acción podria tractar-se d’un disruptor endocrí. Al mes d’octubre de 2018 es va aprovar la moció anomenada “Moció de Sant Adrià en Comú, per limitar l’exposició dels disruptors endocrins al món local” i que el punt tercer deia: “Instar al govern municipal a promoure l’ús de productes lliures de disruptors endocrins a través de contractes i compres públiques. L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs es compromet a reduir progressivament l’ús de
substàncies relacionades en la llista de possibles disruptors endocrins de The Endocrine Disruption Exchange (http://www.endocrinedisruption.org/), o en altres de més exhaustives que es puguin fer en un futur, i a incloure clàusules que evitin el seu ús en els plecs de condicions de les contractes i compres públiques.

Finalment vam sol·licitar que donessin resposta a una sèrie de qüestions:

 • Si realment s’ha portat a terme aquest tractament fitosanitari?
 • De quina administració depèn aquesta actuació?
 • Quina empresa ha portar a terme l’actuació?
 • S’han portat a terme totes mes mesures de prevenció?
 • S’ha acotat la zona i s’ha comunicat prèviament a la ciutadania mitjançant panells informatius?
 • S’ha establert un període d’aïllament per evitar que les
  persones puguin accedir a la zona un cop finalitzada l’actuació?
 • S’han inclòs clàusules que evitin el seu ús en els plecs de condicions de
  les contractes i compres públiques?