Programa

En aquest enllaç podreu trobar el nostre projecte municipal complet:

Projecte Municipal.v.1.2 (Descarrega aquí)

Aquest és un document viu perquè durant la campanya esperem rebre les vostres suggerències, propostes i esmenes. Esperem que el proper 22 de maig, data de la fi de la campanya, aquest document sigui el  de tots.

Preàmbul

 Pirámide Maslow

 Il·lustració 1 Piràmide de les jerarquies de las necessitats humanes de Maslow

Segons la teoria de la jerarquia de necessitats del Maslow les necessitats expliquen el comportament humà. D’acord amb aquesta teoria la raó per la qual un persona fa alguna cosa es per  satisfer les seves necessitats. Les persones es van plantejant satisfer necessitats de grau superior a mesura que van satisfent les de grau inferior. Aquest procés de satisfacció progressiu sembla que ajudi a explicar el comportament de la majoria de persones del nostre àmbit cultural.

Com dissortadament, podem apreciar massa ciutadans de  Sant Adrià que no es poden plantejar necessitats de creixement perquè no tenen satisfetes les de supervivència. Les necessitats fisiològiques a 2015 amb prou feines poden ser satisfetes per una gran majoria d’adrianencs, tot i comptar amb l’ajut d’entitats privades sense ànim de lucre.

El nostre principal objectiu és treballar pel bé en comú amb la finalitat que tots els ciutadans de Sant Adrià tinguin l’oportunitat d’autorealitzar-se plena i lliurement de forma autònoma.

 

 

Prioritats principals

 

 • Lluita contra la pobresa en totes les seves expressions però en especial contra la pobresa infantil.

 

 • Economia municipal: Auditoria de la despesa, captació d’activitats que generin valor, lluita contra l’atur.

 

 • Educació: Davant l’absentisme i l’abandonament escolar, potenciar l’acompanyament i la implicació de les administracions, de la família i de tota la comunitat en l’educació.

 

 • Transparència, publicació de dades, memòries, pressupostos, licitacions, govern obert.

 

 • Foment de la participació ciutadana en la presa de decisions.

 

 • Medi ambient: Manteniment i millora del riu Besòs i lluita conta la contaminació


 

Principis generals

 

 • Cercar més independència econòmica: La dependència econòmica de l’Ajuntament de Sant Adrià respecte a altres institucions es massa gran i la seva representació en els òrgans decisoris d’aquestes és molt modest.

 

 • Sostenibilitat vs Assistència: Tractar de substituir actuacions assistencials d’ajut per solucions sostenibles. Fomentar una ciutadania autònoma i capacitada per afrontar les seves necessitat quotidianes de manera autosuficient.

 

 • Elaboració de propostes per a transformar la ciutat i les institucions de forma col·lectiva a partir del treball que ja s’està realitzant, però abans d’això s’ha de:
  • Determinar la situació actual (què, com, qui, quan, fins quan, per què…) en els diferents àmbits i avaluar-la. Conèixer els màxims detalls possible abans d’actuar.
  • Sumar les aportacions dels moviments socials, veïnals i sindicals amb les dels tècnics i treballadors dels diferents sectors, amb les de la gent políticament organitzada, i amb les contribucions de la ciutadania en general.
  • Ser realistes (possible/impossible) ja que ens podem plantejar qualsevol objectiu però serà necessari saber si estem en condicions de satisfer-lo o no.

 

 • Guanyar espais per a la participació de la ciutadania mitjançant nous instruments d’articulació social o potenciant els existents.
  • Diàleg amb tothom per trobar solucions als problemes de la ciutat.
  • Creació de canals de comunicació permanents amb formacions polítiques, teixit social, ciutadans, empreses, bancs, ONG i altres institucions.

 

 • Transparència i divulgació: Informació de la gestió i del funcionament municipal a l’abast de tothom. Divulgació dels mecanismes de gestió de l’Ajuntament, els treball de les regidories, ens municipals, institucions supramunicipals participades, explicació de pressupostos  i de les despeses materialitzades, etc. En definitiva, obrir el coneixement als ciutadans.

 

 • Seguiment de projectes i propostes: elaboració de mètriques. Elaboració dels indicadors que permetin precisar l’ estat actual i que siguin comparables i a l’hora que serveixin, en la mida del possible, per a quantificar l’objectiu de les accions de govern i el seu seguiment.

Exemples:

 • Estudis estadístics sobre l’opinió dels adrianencs en temes com neteja, seguretat i recollida d’escombreries.
 • Recopilació de dades de l’atur (per barri, perfil, edat/formació)

 

 • Negociació
  • Amb bancs[1] i empreses
  • Amb els projectes municipals dels nostres veïns, en especial Santa Coloma y Badalona, per fer front Comú per eradicar els problemes que compartim.
  • Amb les Administracions: Canvi d’estratègia en las negociacions amb les administracions distribuïdores de recursos (Consell Comarcal, Diputació, Àrea Metropolitana de Barcelona, Generalitat…). Es necessari que a Sant Adrià hi hagi una font d’ingressos sostenible i respectuosa amb els veïns, que ajudi a ser menys dependent econòmicament .


 

[1] Després de superar les proves d’estrès amb èxit i no requerir recapitalització, amb un pla de compra de deute del BCE i  finalment després de la publicació dels  9.756 M d’euros de benefici net per al conjunt de: Banco Santander(5.816), BBVA(3.082), Caixa Bank(620), Sabadell (371), Banco Popular (330). Potser podria ser el millor moment per a renegociar crèdits hipotecaris amb risc de desnonament.