Sant Adrià en Comú – Comptes clars 2019

Uns dels nostres compromisos i també demanda a les institucions, ha sigut la transparència, per això aquí anirem publicant de forma regular els comptes de Sant Adrià en Comú, amb tots els ingressos, despeses i saldo actual.

Aquestes comptes ha sigut presentades al Tribunal de Cuentas, el passat 10 de juny de 2020, i van ser aprovades amb anterioritat per l’assemblea general de Sant Adrià en Comú.

Balanç a 31 de desembre de 2019

ACTIU

NOTA MEMÒRIA

2019

A) Actiu no corrent

0,00

I. Immovilitzat intangible
II. Immovilitzat material

1

0,00

III. Inversions immobiliaries
IV. Inversions financeres a llarg plaç
B) Actiu corrent

1.473,78

I. Existències i bestretes
II. Crèdits d'afiliació
III. Deutors i altres comptes a cobrar
IV. Inversions financeres a curt termini
V. Periodificacions a curt termini
VI. Tresoreria

2

1.473,78

TOTAL ACTIU (A+B)

1.473,78


PATRIMONI NET I PASIU

NOTA MEMÒRIA

2019

A)Patrimoni net

1.473,78

A-1) Patrimoni generat

1.473,78

I. Excedents d'exercicis anteriors

1.473,78

II. Excedent de l'exercici

3

-2.944,07

A-2) Variacions patrimonials pendents d'imputació a resultats
B) Passiu no corrent

0,00

I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
B) Passiu corrent

0,00

I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini
IV. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET i PASSIU (A+B+C)

1.473,78

Compte de resultats a 31 de desembre de 2019

COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDADA

NOTA MEMÒRIA

2019

1. Ingressos d'origen públic
2. Ingresos de origen privado

2.061,00

a) Ingressos d'afiliats i càrrecs públics

4

1.141,00

b) Donacions i llegats
c) Excés de provisions
d) Altres ingressos de l'activitat ordinària

5

920,00

A) TOTAL INGRESSOS DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2)

2.061,00

3. Despeses de personal

6

4. Altres despeses de l'activitat ordinària

6

-654,21

5. Amortització de l'immobilitzat

B) TOTAL DESPESES DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (3+4+5)

-654,21

I RESULTAT DE L'ACTIVITAT ORDINÀRIA (A+B)

7

1.406.79

6. Deteriorament i resultat per alienacions d'l'immobilitzat

8

-343,52

7. Restitució o compensació de béns confiscats (Llei 43/1998)
8. Resultat excepcional

II RESULTAT PER OPERACIONS EXCEPCIONALS (6+7+8)

-343,52

III RESULTAT ACTIVITAT NO ELECTORAL (I+II)

9

1.063,27

9. Ingressos electorals d'origen públic
10. Ingressos electorals d'origen privat
11. Despeses de les operacions de l'activitat electoral

-4.007,32

IV RESULTAT DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (9+10+11)

10

-4.007,32

12. Ingressos financers
13. Despeses financeres
14. Deteriorament i resultats per alienacions d'inversions financeres

V RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (12+13+14)

0,00

VI RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (III+IV+V)

-2.944,07

15. Impost sobre beneficis

VII
RESULTAT DE L'EXERCICI (VI+15)

-2.944,07

Memòria abreujada de l’exercici 2019

Sant Adrià a Comú,  constituït per Assemblea en data 10 de gener de 2015, formalitzat mitjançant acta notarial de data 16 de juny de 2015, davant Victor Mateu Prades, Notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, i inscrit en el Registre de Partits Polítics, en data 2 de octubre de 2015.

Amb una estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu. Òrgans de el partit: Assemblea- Plenari, Coordinació General i Comissions Tècniques

Declara explícitament que els comptes anuals presentats, reflecteixen la imatge fidel de el patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la mateixa, així com de el grau de compliment de les seves activitats.

Qüestions fonamentals de el partit:

SAEC, manté el sistema de quotes per als inscrits implantada en l’exercici 2018, aportacions voluntàries, adequades i aprovades en Assemblea.

SAEC, segueix apostant per un model de partit polític modest adaptat a la realitat social i econòmica de Sant Adrià de Besòs.

SAEC, manté la filosofia de política financera, consistent en no sol·licitar crèdits a entitats financeres, ni deutes amb persones no conegudes o no afins al nostre ideari polític.

SAEC, va decidir concórrer a les eleccions municipals, renunciant en aquesta ocasió a tenir representació supramunicipal adoptant com a eix principal i exclusiu al municipi de Sant Adrià de Besòs.

Notes balanç 

1. Baixa d’un immobilitzat material que mai havia estat amortitzat en la comptabilitat de el partit. Aquest immobilitzat va deixar d’estar en servei pel seu deteriorament total, s’elimina dels comptes amb el corresponent assentament comptable.

2. Com a novetat en aquest exercici es va obrir un nou compte bancari, exclusiva per ingressos i despeses electorals. Tots els pagaments electorals s’han realitzat únicament a través del compte electoral obert. Es va realitzar una aportació de la tresoreria de el partit de 3.750 € entre els comptes de el mateix. Al seu torn es van realitzar tres aportacions retornables de tres afiliats per un import total de 450 €, retornats íntegrament i sense aplicació de cap tipus d’interès abans de el tancament comptable de l’exercici, mantenint la filosofia de política financera, consistent en no sol·licitar crèdits a entitats financeres, ni deutes amb persones no conegudes o no afins al nostre ideari políticEs manté oberta aquest compte electoral a l’espera, de resolució del procés de concessió d’una subvenció d’import desconegut.

3. El resultat de l’exercici negatiu de 2.944,07 € ve donat per les despeses ocasionat per les eleccions municipals. Les despeses van ser sufragats per la Tresoreria de el partit.

Notes compte de resultats 

4. Quotes que els inscrits han vingut satisfent regularment i sumen 1.141 € 

5. Altres ingressos de l’activitat ordinària en campanya de captació de recursos durant la Festa Major, import total de 920 €.

6. En el capítol de despeses, seguint mandat de l’Assemblea es van reduir a la mínima expressió, bàsicament serveis postals, cànons de serveis digitals i despeses per serveis bancaris.

7. El Resultat de l’Activitat Ordinària finalitza amb uns resultats positius de 1.406,79 €, mostra de la contenció, rigor i austeritat que sempre va adoptar SAEC.  

8. Pèrdua procedents de l’immobilitzat (vegeu nota 1 Balanç).

9. Resultat de l’Activitat No Electoral, mostra la pèrdua per deteriorament de l’immobilitzat material.

10. Tal com marca la llei, es diferencien les despeses de l’activitat electoral. En total van ser 4.007,44 € desglossats en: despeses ordinàries, import de 1.954,21 € i enviaments postals (Publicitat, propaganda, paperetes i bustiada 2.053,23 €.

11. Vam finalitzar, així doncs, l’exercici 2019 amb uns resultats negatius de 2.944,07 €El resultat ve donat per les despeses ocasionades per les eleccions municipals. Despeses sufragades per la Tresoreria de el partit. Com és precepte legal, Sant Adrià en comú posa a disposició dels seus inscrits i de les autoritats legals els documents acreditatius dels comptes expressades anteriorment.